Nội dung khóa học

Khóa Học PHP Miễn Phí
 Bài 1 - PHP 01 - Cài đặt XAMPP máy chủ ảo - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 2 - PHP 02 - Các thông số lưu ý trong XAMPP Control Panel - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 3 - PHP 03 - Chạy một file HTML trên web server - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 4 - PHP 04 - Giới thiệu về PHP và chạy một file PHP đầu tiên - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 5 - PHP 05 - Các vùng làm việc trên PHP - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 6 - PHP 06 - Câu lệnh echo để xuất nội dung trong PHP - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 7 - PHP 07 - Comment code trong PHP
 Bài 8 - PHP 08 - Biến trong lập trình PHP
 Bài 9 - PHP 09 - Hằng trong lập trình PHP - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 10 - PHP 10 - Các kiểu dữ liệu trong lập trình PHP - Học Lập Trình PHP
 Bài 11 - PHP 11 - Toán tử gán - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 12 - PHP 12 - Toán tử nối - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 13 - PHP 13 - Toán tử số học
 Bài 14 - PHP 14 - Toán tử so sánh - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 15 - PHP 15 - Toán tử Logic - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 16 - PHP 16 - Toán tử kết hợp - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 17 - PHP 17 - Biểu thức điều kiện IF - Học Lập Trình PHP Miễn Phí
 Bài 18 - PHP 18 - Biểu thức điều kiện IF ELSE - Học Lập Trình PHP Miễn Phí