Nội dung khóa học (20 giờ)

Chương 1 - HTML4
 Bài 1 - Gioi thieu ve HTML (03:16)
 Bài 2 - Tao và luu file HTML (05:41)
 Bài 3 - Cau truc van ban HTML dau tien (06:53)
 Bài 4 - Comment code trong HTML (05:54)
 Bài 5 - Su dung thuoc tinh trong the HTML (05:54)
 Bài 6 - Cac thuoc tinh phong nen (09:54)
 Bài 7 - Xuong dong o trong HTML (04:00)
 Bài 8 - Chia doan noi dung trong HTML (05:48)
 Bài 9 - Cap the phan vung DIV (03:50)
 Bài 10 - Cac cap the trang tri cho noi dung B, I, U, S (03:14)
 Bài 11 - Cap the FONT (05:20)
 Bài 12 - Cac cap the tao danh sach trong HTML (05:55)
 Bài 13 - Cac cap the Heading (05:26)
 Bài 14 - Lien ket trong HTML (05:39)
 Bài 15 - Hinh anh trong HTML (12:53)
 Bài 16 - Gioi thieu ve bang trong HTML (P.1) (02:17)
 Bài 17 - Tao mot cau truc bang don gian (P.2) (05:36)
 Bài 18 - Cac thuoc tinh cua bang (P.3) (08:52)
 Bài 19 - Cac thuoc tinh cua dong (P.4) (08:46)
 Bài 20 - Cac thuoc tinh cua cot (P.5) (05:26)
 Bài 21 - gom cac cot tren cung mot hang voi colspan cua TD (P.6) (05:53)
 Bài 22 - gom cac cot tren cac hang khac nhau voi rowspan cua TD (P.7) (04:59)
 Bài 23 - Gioi thieu ve Form (02:26)
 Bài 24 - Form va cac thuoc tinh trong Form (11:12)
 Bài 25 - Phan tu Textbox (05:23)
 Bài 26 - Phan tu Password (02:50)
 Bài 27 - Phan tu Checkbox (03:55)
 Bài 28 - Phan tu Phan tuRadio (05:00)
 Bài 29 - Phan tu Submit (03:03)
 Bài 30 - Phan tu Reset (02:46)
 Bài 31 - Phan tu File (01:58)
 Bài 32 - Phan tuTextarea (02:43)
 Bài 33 - Phan tu Selectbox (05:09)
Chương 2 - CSS2
 Bài 1 - Gioi thieu ve CSS (03:11)
 Bài 2 - Cac don vi thuong su dung trong CSS (02:36)
 Bài 3 - Gioi thieu ve cac vung lam viec trong CSS (02:32)
 Bài 4 - Vung lam viec noi tuyen (03:43)
 Bài 5 - Vung lam viec ben trong (02:30)
 Bài 6 - Vung lam viec ben ngoai (05:07)
 Bài 7 - Comment code trong CSS (04:16)
 Bài 8 - Cu phap lam viec voi CSS (04:18)
 Bài 9 - Thuoc tinh Background-color (02:53)
 Bài 10 - Thuoc tinh Background-image (03:39)
 Bài 11 - Thuoc tinh Background-repeat (03:25)
 Bài 12 - Thuoc tinh Background-attachment (03:13)
 Bài 13 - Thuoc tinh Background-postion (06:22)
 Bài 14 - Viet tat cho bo thuoc tinh phong nen (04:32)
 Bài 15 - Cac thuoc tinh ve do dai trong CSS (03:34)
 Bài 16 - Thuoc tinh Float trong CSS (10:06)
 Bài 17 - Thuoc tinh Clear trong CSS (04:29)
 Bài 18 - ID Selector (07:13)
 Bài 19 - Class Selector (04:56)
 Bài 20 - Thuoc tinh Font-family (04:56)
 Bài 21 - Thuoc tinh Font-style (02:07)
 Bài 22 - Thuoc tinh Font-variant (02:28)
 Bài 23 - Thuoc tinh Font-weight (03:41)
 Bài 24 Thuoc tinh Font-size (01:39)
 Bài 25 - Viet tat cho bo thuoc tinh phong chu (03:56)
 Bài 26 - Thuoc tinh Color (01:35)
 Bài 27 - Thuoc tinh Text-indent (01:47)
 Bài 28 - Thuoc tinh Text-align (02:15)
 Bài 29 - Thuoc tinh Letter-spacing (01:26)
 Bài 30 - Thuoc tinh Word-spacing (01:29)
 Bài 31 - Thuoc tinh Line-height (02:51)
 Bài 32 - Thuoc tinh Text-decoration (04:10)
 Bài 33 - Thuoc tinh Text-transform (02:16)

Đăng ký khóa học

Khóa Học PHP

2,800,000 đ Đăng ký