Nội dung khóa học

Khóa học Android miễn phí
 Bài 1 - Hướng dẫn cài đặt phần mềm - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 2 - Hướng dẫn tạo Project - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 3 - Tổ chức thư mục của một Project Android - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 4 - Hướng dẫn xây dựng ứng dụng trên thiết bị - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 5 - Activity Life Cycle (P.1) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 6 - Activity Life Cycle (P.2) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 7 - Android Screen Orientation (P.1) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 8 - Android Screen Orientaion (P.2) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 9 - Giới thiệu Layout - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 10 - Android Linear Layout - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 11 - Android Layout Weight - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 12 - Android Layout Gravity - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 13 - Android Gravity - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 14 - Android Text Customization (P.1) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 15 - Android Text Customization (P.2) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 16 - Android Linear Layout Using Java - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 17 - Android Padding Margin - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 18 - Android Button (P.1) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 19 - AndroidButton (P.2) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 20 - AndroidButton (P.3) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 21 - AndroidButton (P.4) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 22 - AndroidButton (P.5) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 23 - AndroidButton (P.6) - Học Lập Trình Android Miễn Phí
 Bài 24 - AndroidButton (P.7) - Học Lập Trình Android Miễn Phí

Đăng ký khóa học

Khóa học Android miễn phí

Khóa học Android miễn phí

Miễn phí Đăng ký