Nội dung khóa học

Khóa Học Laravel Miễn Phí
 Bài 1 - Giới thiệu và cài đặt các phần mềm cần thiết - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 2 - Cài đặt và tối ưu đường dẫn trong Laravel - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 3 - Làm việc với Route - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 4 - Route với tham số truyền vào - Học Lập Trình Laravel Online Miễn Phí
 Bài 5 - Group Route - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 6 - Controller trong Laravel - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 7 - Controller với tham số truyền vào - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 8 - View trong Laravel - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 9 - Truyền dữ liệu sang View - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 10 - Giới thiệu về Blade Template trong Laravel - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 11 - Cú pháp làm việc với Blade Template - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 12 - Truyền dữ liệu sang Blade Template - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 13 - Master Layout trong Laravel - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 14 - Sử dụng các cảnh báo lỗi trong View - Học Lập Trình Laravel Miễn Phí
 Bài 15 - Bắt Lỗi ô input bằng thư viện Validator
 Bài 16 - Cảnh Báo Lỗi Validator
 Bài 17 - Schema Builder trong laravel
 Bài 18 - Migration
 Bài 19 - Seeder
 Bài 20 - Query Builder trong laravel
 Bài 21 - QueryBuilder p2

Đăng ký khóa học

Miễn phí

Miễn phí Đăng ký