Giới thiệu khóa học

Khóa học lập trình web chuyên sâu

Nội dung khóa học (11 giờ)

Chương 1 - Lý thuyết Laravel
 Bài 1 - GioiThieuVaCaiDatCacPhanMemCoBan (07:11)
 Bài 2 - CaiDatVaToiUuDuongDan (09:42)
 Bài 3 - GioiThieuVeRoute (05:36)
 Bài 4 - RouteVoiThamSoTruyenVao (05:53)
 Bài 5 - GroupRoute (09:04)
 Bài 6 - GioiThieuController (08:56)
 Bài 7 - ControllerVoiThamSoTruyenVao (02:59)
 Bài 8 - GioiThieuView (04:36)
 Bài 9 - TruyenDuLieuSangView (05:00)
 Bài 10 - GioiThieuBladeTemplate (05:00)
 Bài 11 - CacCauLenhTrongBladeTemplate (09:05)
 Bài 12 - TruyenDuLieuSangBladeTemplate (03:25)
 Bài 13 - MasterLayoutTrongBladeTemplate (11:11)
 Bài 14 - ErrosView (07:12)
 Bài 15 - ThuVienValidator (16:43)
 Bài 16 - CanhBaoLoiVoiValidator (12:39)
 Bài 17 - SchemaBuilder (14:12)
 Bài 18 - Migration (10:09)
 Bài 19 - Seed (09:30)
 Bài 20 - QueryBuilder (09:34)
 Bài 21 - QueryBuilder2 (12:25)
 Bài 22 - DuaDuLieuRaView (04:09)
 Bài 23 - Session (11:26)
 Bài 24 - Middleware (10:01)
 Bài 25 - Request (07:35)
 Bài 26 - LamViecVoiFile (08:59)
 Bài 27 - Model01-TaoVaModifyModel (09:51)
 Bài 28 - Model02-ThemSuaXoaVoiModel (09:54)
 Bài 29 - Model03-LayDuLieuTrongModel (07:40)
 Bài 30 - QuanHeMotNhieuSuDungModel (12:47)
 Bài 31 - QuanHeMotNhieuNghichDaoSuDungModel (03:39)
 Bài 32 - FormRequest (07:03)
 Bài 33 - ResponsePhan1_Redirect (11:09)
 Bài 34 - ResponsePhan2_Json-Cookie-Download (08:30)
 Bài 35 - DangNhapVoiAuth (10:04)
 Bài 36 - HienThiUserVaLogoutVoiAuth (07:55)
 Bài 37 - SuDungMiddlewareVoiAuth (05:06)
 Bài 38 - PhanTrang (05:17)
 Bài 39 - TuyBienPhanTrang (04:10)
 Bài 40 - FileSystem (09:32)
 Bài 41 - Helper (11:54)
 Bài 42 - GuiMail (09:27)
 Bài 43 - TichHopClassTuBenNgoai (03:38)

Đăng ký khóa học

KHÓA HỌC LARAVEL

123

3,500,000 đ Đăng ký