Giới thiệu khóa học

mô tả khóa học

Nội dung khóa học

Chương 1
 BÀI 1 - GIỚI THIỆU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C
 BÀI 2 - HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM DEVC TẠO PROJECT MỚI TRÊN DEVC
 BÀI 3 - HƯỚNG DẪN VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TIÊN CHƯƠNG TRÌNH HELLO WORLD
 BÀI 4 - CÁCH COMMENT TRONG LẬP TRÌNH C Ý NGHĨA CỦA VIỆC COMMENT
 BÀI 5 - HƯỚNG DẪN VỀ KIỂU DỮ LIỆU VÀ CÁCH TẠO BIẾN
 BÀI 6 - HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP DỮ LIỆU TỪ BÀN PHÍM
 BÀI 7 - HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG TOÁN TỬ SỐ HỌC
 BÀI 8 - HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG TOÁN TỬ MỘT NGÔI
 BÀI 9 - HƯỚNG DẪN TOÁN TỬ SO SÁNH
 BÀI 10 - HƯỚNG DẪN TOÁN TỬ LOGIC
 BÀI 11 - HƯỚNG DẪN CẤU TRÚC IF ELSE PHẦN 1
 BÀI 12 - HƯỚNG DẪN CẤU TRÚC IF ELSE PHẦN 2
 BÀI 13 - HƯỚNG DẪN CẤU TRÚC IF ELSE PHẦN 3
 BÀI 14 - HƯỚNG DẪN CẤU TRÚC SWITCH CASE PHẦN 1
 BÀI 15 - HƯỚNG DẪN CẤU TRÚC SWITCH CASE PHẦN 2
 BÀI 16 - HƯỚNG DẪN VÒNG LẶP WHILE
 BÀI 17 - HƯỚNG DẪN VÒNG LẶP DO WHILE
 BÀI 18 - HƯỚNG DẪN VÒNG LẶP FOR
 BÀI 19 - HƯỚNG DẪN TỪ KHÓA BREAK
 BÀI 20 - HƯỚNG DẪN TỪ KHÓA CONTINUE
 BÀI 21 - HƯỚNG DẪN CÁCH NHẬP KÝ TỰ TỪ BÀN PHÍM THÔNG QUA HÀM GETCHAR
 BÀI 22 - HƯỚNG DẪN CÁCH IN KÝ TỰ RA MÀN HÌNH
 BÀI 23 - HƯỚNG DẪN VỀ MẢNG MỘT CHIỀU TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 24 - HƯỚNG DẪN VỀ MẢNG HAI CHIỀU TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 25 - CÁCH LÀM VIỆC VỚI CHUỐI TRONG LẬP TRÌNH C
 Bài 26 - CÁCH NHẬP MỘT CHUỖI TỪ BÀN PHÍM
 BÀI 27 - CÁCH IN MỘT CHUỖI RA NGOÀI MÀN HÌNH
 BÀI 28 - HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG LỆNH FFLUSHSTDIN
 BÀI 29 - GIỚI THIỆU CÁC HÀM XỬ LÝ CHUỖI
 BÀI 30 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM STRLEN TÍNH ĐỘ DÀI CHUỖI
 BÀI 31 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM STRREV ĐẢOO NGƯỢC CHUỖI
 BÀI 32 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM STRSTRS,S1 TÌM KIẾM CHUỖI S1 TRONG S
 BÀI 33 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM COPY CHUỖI STRCPYS,S1
 BÀI 34 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM NỐI CHUỐII STRCATS,S1
 BÀI 35 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM
 BÀI 36 - ÉP KIỂU TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 37 - TOÁN TỬ SIZEOF
 BÀI 38 - HÀM TRONG LẬP TRÌNH C 1
 BÀI 39 - HÀM TRONG LẬP TRÌNH C 2
 BÀI 40 - HÀM TRONG LẬP TRÌNH C 3
 BÀI 41 - HÀM TRONG LẬP TRÌNH C 4
 BÀI 42 - HƯỚNG DẪN VỀ BIẾN TOÀN CỤC VA BIẾN CỤC BỘ
 BÀI 43 - HƯỚNG DẪN VỀ CON TRỎ TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 44 - HƯỚNG DẪN VỀ CON TRỎ VÀ MẢNG TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 45 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM MALLOC ĐỂ CẬP PHÁT BỘ NHỚ TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 46 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM CALLOC ĐỂ CẬP PHÁT BỘ NHỚ TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 47 - HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM REALLOC ĐỂ CẤP PHÁT BỘ NHỚ TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 48 - HƯỚNG DẪN CON TRỎ VÀ MẢNG NHIỀU CHIỀU TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 49 - HƯỚNG DẪN CON TRỎ VÀ HÀM TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 50 - CẤU TRÚC STRUCT TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 51 - CON TRỎ VÀ CẤU TRÚC TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 52 - UNIONS TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 53 - ĐỌC GHI FILE TRONG LẬP TRÌNH C PHẦN 1
 BÀI 54 - ĐỌC GHI FILE TRONG LẬP TRÌNH C PHẦN 2
 BÀI 55 - HƯỚNG DẪN TẠO VÀ IN DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN TRONG LẬP TRÌNH C
 BÀI 56 - HƯỚNG DẪN IN DANH SÁCH LIÊN KẾT THEO CHIỀU ĐẢO NGƯỢC
 BÀI 57 - HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM MỘT PHẦN TỬ TRONG DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN
 BÀI 60 - HƯỚNG DẪN SỬA MỘT PHẦN TỬ TRONG DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN
 BÀI 61 - HƯỚNG DẪN XÓA MỘT PHẦN TỬ TRONG DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN

Đăng ký khóa học

Khóa học C

Miễn phí Đăng ký