Giới thiệu khóa học

Giới thiệu

Nội dung khóa học (10 giờ)

Chương 2 - Lý thuyết Android
 Bài 1 - huong dan cai dat phan mem (08:50)
 Bài 2 - huong dan tao project (15:01)
 Bài 3 - to chuc thu muc cua mot project android (12:08)
 Bài 4 - huong dan build ung dung tren thiet bi (05:04)
 Bài 5 - Activity Life Cycle(1) (04:22)
 Bài 6 - Activity Life Cycle(2) (12:05)
 Bài 7 - Android Screen Orientation(1) (04:18)
 Bài 8 - Android Screen Orientaion(2) (05:35)
 Bài 9 - gioi thieu layout (04:49)
 Bài 10 - AndroidLinearLayout (06:17)
 Bài 11 - Android Layout Weight (06:50)
 Bài 12 - Android Layout Gravity (03:09)
 Bài 13 - Android Gravity (03:04)
 Bài 14 - AndroidTextCustomization(1) (06:17)
 Bài 15 - AndroidTextCustomization(2) (03:49)
 Bài 16 - AndroidLinearLayoutUsingJava(1) (08:22)
 Bài 17 - AndroidPaddingMargin (04:40)
 Bài 18 - AndroidButton(1) (03:48)
 Bài 19 - AndroidButton(2) (06:31)
 Bài 20 - AndroidButton(3) (07:07)
 Bài 21 - AndroidButton(4) (09:07)
 Bài 22 - AndroidButton(5) (09:03)
 Bài 23 - AndroidButton(6) (05:50)
 Bài 24 - AndroidButton(7) (04:18)
 Bài 25 - RelativeLayout(JavaCode)(1) (02:50)
 Bài 26 - RelativeLayoutJavaCode2 (05:55)
 Bài 27 - RelativeLayoutJavaCode3 (05:17)
 Bài 28 - RelativeLayoutJavaCode4 (04:15)
 Bài 29 - RelativeLayoutJavaCode5 (03:46)
 Bài 30 - AndroidEditText1 (05:52)
 Bài 31 - AndroidEditText2 (06:04)
 Bài 32 - AndroidToast (05:24)
 Bài 33 - ValidateEditText (04:54)
 Bài 34 - CheckBox (05:51)
 Bài 35 - RadioButton (06:16)
 Bài 36 - ToggleButton (05:24)
 Bài 37 - ImageView1 (04:40)
 Bài 38 - ImageView1-1 (03:18)
 Bài 39 - Image-Button (04:41)
 Bài 40 - List-View-Basic1 (08:13)
 Bài 41 - ListViewBasic2 (04:50)
 Bài 42 - CustomListView1 (07:59)
 Bài 43 - CustomListView2 (06:18)
 Bài 44 - CustomListView3 (03:09)
 Bài 45 - CustomListView4 (02:41)
 Bài 46 - Custom-Toast-1 (06:05)
 Bài 47 - CustomToast2 (04:45)
 Bài 48 - CustomGridView1 (04:43)
 Bài 49 - CustomGridView2 (04:19)
 Bài 50 - CustomGridView3 (02:21)
 Bài 51 - ListActivity1 (03:58)
 Bài 52 - ListActivity2 (02:41)
 Bài 53 - Spinner1 (03:55)
 Bài 54 - Spinner2 (01:35)
 Bài 55 - RelativeLayout1 (03:41)
 Bài 56 - RelativeLayout2 (03:58)
 Bài 57 - RelativeLayout3 (03:38)
 Bài 58 - RelativeLayout4 (02:32)
 Bài 59 - TableLayout1 (03:16)
 Bài 60 - TableLayout2 (02:48)
 Bài 61 - GridLayout1 (03:15)
 Bài 62 - GridLayout2 (02:41)
 Bài 63 - FrameLayout (05:55)
 Bài 64 - CustomFont (03:36)
 Bài 65 - Intent (04:55)
 Bài 66 - Intent2 (05:34)
 Bài 67 - Intent3 (06:09)
 Bài 68 - ImplicitIntent (04:52)
 Bài 69 - lauchgooglemap (03:51)
 Bài 70 - Phone-Call (03:34)
 Bài 71 - Send-SMS (02:12)
 Bài 72 - SQLite-Manager (02:40)
 Bài 73 - SQLite-Manager-2 (05:34)
 Bài 74 - SQLite-Manager-3 (03:58)
 Bài 75 - SQlite-Manager-4 (01:47)
 Bài 76 - SQLite-Manager-5 (02:46)
 Bài 77 - SQLite-Manager-6 (02:19)
 Bài 78 - SelectDBbyJava (06:36)
 Bài 79 - InsertDBbyJava (03:12)
 Bài 80 - DeleteDBbyJava (01:35)
 Bài 81 - UpdateDBByJava (02:30)
 Bài 82 - JSONIntro (03:14)
 Bài 83 - XAMPP (06:37)
 Bài 84 - PHPMYADMIN (06:41)
 Bài 85 - PHPMYADMIN2 (02:57)
 Bài 86 - PHPJSON (07:10)
 Bài 87 - AsyncTask1 (02:33)
 Bài 88 - AsyncTask2 (10:19)
 Bài 89 - Fragment (01:58)
 Bài 90 - FragmentXML (05:25)
 Bài 91 - FragmentJava1 (02:53)
 Bài 92 - FragmentJava2 (04:38)
 Bài 93 - FragmentCommunication1 (05:39)
 Bài 94 - FragmentCommunication2 (01:51)
 Bài 95 - .FragmentCommunication3 (03:26)
 Bài 96 - FlexibleUI1 (01:46)
 Bài 97 - FlexibleUI2 (05:45)
 Bài 98 - FlexibleUI3 (04:13)
 Bài 99 - ListFragment1-2 (06:35)
 Bài 100 - AlertDialogNormal (07:57)
 Bài 101 - AlertDialogList (05:24)
 Bài 102 - CustomAlertDialog (06:01)
 Bài 103 - b160SQliteFromAssetsF (04:34)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

2,000,000 đ Đăng ký